fbpx

รู้จักตนเองให้มากขึ้น และค้นหา “คนที่ใช่” ในการรับสมัครพนักงาน ด้วยแพลตฟอร์มทดสอบบุคลิกภาพและความสามารถผ่าน “SEEN”

หากคุณคือผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ แต่ยังขาดความเข้าใจในทักษะความสามารถ และไม่ทราบถึงจุดแข็งและข้อจำกัดของตนเอง ไม่รู้ว่าตนเองเหมาะกับงานและองค์กรแบบไหน หรือคุณคือ HR หรือ Recruiter ที่กำลังมองหารับสมัครพนักงานใหม่ ที่ยังไม่เจอคนที่ใช่ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่คุณต้องการ และยังประสบปัญหาว่าคัดเลือกพนักงานจากการดู CV หรือ Resume แล้วเรียกมาสัมภาษณ์ แต่เมื่อรับเข้ามาทำงานจริงกับไม่สามารถส่งมอบงานได้ตรงกับที่คาดหวัง หรือ ไม่สามารถเข้ากันได้กับบริบทขององค์กร รวมถึงหากคุณเป็นองค์กรที่มีพนักงานใหม่เข้ามา และต้องการทำความรู้จักพนักงานใหม่และพนักงานเดิมให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้สอนงานและมอบหมายงานให้ได้อย่างเหมาะสม หากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง SEEN คือคำตอบสำหรับปัญหานี้

 

ให้ SEEN ช่วยในการรู้จักตนเองและการสมัครพนักงานใหม่

SEEN คือ แพลตฟอร์มทดสอบบุคลิกภาพและความสามารถผ่านข้อคำถามที่ถูกออกแบบขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบความแม่นยำ และความถูกต้องด้วยผู้เชี่ยวชาญของ SEEN รวมถึงผ่านการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของข้อคำถามผ่านค่าสถิติที่เกี่ยวข้องในการวัดประเมินผล (Assessment) เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ SEEN จึงเป็นแบบทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือในการวัดบุคลิกภาพและความสามารถที่ซ่อนอยู่

โดยที่ SEEN ได้แบ่งการรูปแบบของการทดสอบบุคลิกภาพและการทดสอบความสามารถออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1) SEEN Spectrum 

คือแบบวัดบุคลิกภาพที่มีความสามารถในการวัดบุคลิกภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคลผ่านคุณค่า (Value) ที่บุคคลเหล่านั้นยึดถือ ซึ่งคุณค่า (Value) คือหลักการที่แนะนำบุคคลให้มีความเชื่อถึงความสำคัญในการตัดสินใจในเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวมของตนเอง เพื่อให้บุคคลจัดลำดับความสำคัญของการตัดสินใจในการมองหาสิ่งที่จะช่วยพัฒนาบุคคลนั้นให้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคลนั้น ซึ่งการรู้จักคุณค่า (Value) ที่ยึดถือของผู้ทดสอบ ช่วยให้รู้จักและเข้าใจตัวตนของผู้ทดสอบผ่านจุดแข็ง ข้อจำกัด และคุณค่าที่เป็นหลักในการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมการทำงานที่เข้ากับตัวตน เพื่อให้รู้จักและเข้าใจพื้นฐานหลักคิดเบื้องหลัง และสามารถพิจารณาความเข้ากันได้กับองค์กรและตำแหน่งงานที่สมัคร

2) SEEN Footprint 

คือแบบทดสอบสมรรถนะที่ช่วยในการทดสอบความสามารถที่จำเป็นในการทำงานขององค์กรผ่าน Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะที่ไม่ใช้ทักษะหลักของการทำงาน แต่เป็นทักษะทางอารมณ์และสังคม เป็นความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency) ที่มีความจำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยแบบทดสอบของ SEEN มีสมรรถนะย่อยต่าง ๆ มากมายให้เลือกวัดได้อย่างครอบคลุม เช่น Critical Thinking, Problem Solving, Designing Innovation โดยแบบทดสอบ Footprint สามารถวัดได้ทั้งในด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะความสามารถ (Skill) และทัศนคติ (Mindset) ซึ่งจะบอกถึงระดับความสามารถของสมรรถนะในแต่ละส่วนตามมิติย่อย เพื่อให้สามารถนำผลที่ได้มาพิจารณาระดับทักษะความสามารถที่มีอยู่ และพิจารณาทักษะที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

ซึ่งเมื่อนำผลลัพธ์ของ 2 ส่วนทั้ง Spectrum และ Footprint นี้มาผสานกัน จะทำให้สามารถวัดบุคลิกภาพภายในและความสามารถของผู้สมัครแต่ละคนได้อย่างครอบคลุม รอบด้าน เพราะ SEEN มีความสามารถในการวัดประเมินผลสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใน (Internal Assessment) ของผู้ทดสอบแต่ละบุคคล ถึงสิ่งที่ยึดถือ รวมถึงความรู้ความสามารถผ่านคำถามและสถานการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ทำให้สามารถเข้าถึงบุคลิกภาพและระดับความสามารถภายในบุคคล ช่วยให้การค้นหาและทำความเข้าใจตนเอง รวมถึงการทำความเข้าใจผู้สมัครพนักงานใหม่และพนักงานเดิมที่มีอยู่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ความแตกต่างระหว่าง SEEN กับ Personality Test อื่น

ในปัจจุบันนี้มีแบบทดสอบที่วัดบุคลิกภาพ (Personality)  ที่เป็นที่รู้จักมากมายเพื่อเป็นตัวช่วยในการทำความเข้าใจบุคลิกภาพ เช่น MBTI Test, Enneagram, StrengthsFinder ซึ่งแต่ละแบบทดสอบนั้นมีหลักการในการวัดบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน

MBTI Test ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง มีชื่อเต็มคือ Myers–Briggs Type Indicator ซึ่งเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ โดยพิจารณาจากความถนัดในกระบวนการทางจิตใจ 4 ลักษณะ นั่นคือ

       1) ทิศทางการได้รับพลังงาน แบ่งออกเป็น Extraversion (E) & Introversion (I)

       2) วิธีการรับรู้ข้อมูล แบ่งออกเป็น Sensing (S) & Intuition (N)

       3) วิธีการในการตัดสินและสร้างข้อสรุป แบ่งออกเป็น Thinking (T) & Feeling (F)

       4) กระบวนการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ แบ่งออกเป็น Judging (J) & Perceiving (P)

โดยนำสิ่งที่ความถนัดที่มากกว่ามาสร้างเป็นบุคลิกภาพโดยอักษรหลัก 4 ตัวได้ทั้งหมด 16 แบบ ตัวอย่างเช่น คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ESFP เป็นคนที่มีความกระฉับกระเฉง ชอบการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในที่ทำงาน มีความกระตือรือร้นและไม่เบื่อหน่ายอะไรง่าย ๆ บุคลิกภาพแบบ ESFP จึงเป็นคนที่มีความเป็นนักแสดงที่ร่าเริง มีชีวิตชีวา

หรืออย่างแบบทดสอบนพลักษณ์ (Enneagram of Personality) ที่วัดรูปแบบของบุคลิกภาพออกเป็น 9 ลักษณ์ ที่แตกต่างกันในการมีความสัมพันธ์กับตนเอง ผู้อื่นและโลกภายนอก โดยมีการแบ่งสัญลักษณ์ออกเป็น 3 ส่วนเพื่อแสดงจุดศูนย์กลางของสติปัญญา 3 จุด ได้แก่

       1) ร่างกาย (body) คือคนที่มีลักษณ์ 1 (The Perfectionist), 8 (The Protector), 9 (The Mediator)

       2) หัวใจ (heart) คือคนที่มีลักษณ์ 2 (The Giver), 3 (The Performer), 4 (The Romantic)

       3) ศีรษะ (head) คือคนที่มีลักษณ์ 5 (The Observer), 6 (The Loyal Skeptic), 7 (The Epicure)

ซึ่งมักถูกนำไปใช้ในด้านการจัดการธุรกิจและการพัฒนาจิตใจ

SEEN มีความแตกต่างจากแบบทดสอบบุคลิกภาพโดยทั่วไปตรงที่แบบทดสอบของ SEEN ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยสามารถวัดและรายงานผลหลัก ๆ ได้เป็น 2 ส่วน ส่วนแรก คือ บุคลิกภาพที่ซ่อนอยู่ของบุคคลนั้น โดยพิจารณาจากคุณค่า (Value) ที่บุคคลนั้นยึดถือเป็นหลัก รวมถึงนำไปพิจารณาตามความสัมพันธ์กับจุดแข็ง (Strength) ข้อจำกัด (Limitation) ลักษณะงานที่เหมาะสม และวัฒนธรรมองค์กร (Working Culture) ที่ส่งเสริมการทำงาน ส่วนที่ 2 คือ สมรรถนะและความสามารถซึ่งเป็นทักษะ Soft Skill ที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็นในการทำงาน ดังนั้น การทดสอบผ่าน SEEN จะให้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการทำความรู้จักและเข้าใจตนเองของผู้ทดสอบ รวมถึงการประเมินความสามารถเบื้องต้นที่จำเป็นในการทำงานได้ในแพลตฟอร์มเดียว

นอกจากนี้แบบทดสอบของ SEEN ยังถูกพัฒนาขึ้นตามสภาพบริบทการทำงานของประเทศไทยโดยเฉพาะ ทำให้คำถามและสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องและสามารถเชื่อมโยงกับความรู้ ความสามารถ และความคิดเห็นของคนไทยโดยทั่วไปได้ ผู้ทดสอบจึงสามารถตอบคำถามตามสิ่งที่เป็นอยู่ได้มากที่สุด ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ลดความคลาดเคลื่อนและปราศจากอคติจากการแปลภาษาของแบบทดสอบต้นฉบับมาเป็นภาษาไทย ซึ่งอาจขาดความเสมอภาคทางภาษา หรือมีการตีความที่แตกต่างไปจากแนวคิดเดิมของคำถาม

 

SEEN คือ Personality Test ที่เป็นมากกว่าแบบทดสอบ

ผู้ที่ได้ทำแบบทดสอบกับ SEEN จะได้รับรายงานผลเกี่ยวกับบุคลิกภาพ คุณค่าที่เขายึดถือและคะแนนความสามารถในสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการรู้จักและนำไปต่อยอดในการพัฒนาจุดแข็ง และปรับปรุงข้อจำกัดของตนเอง และสามารถมองหางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเองได้ นอกจากนี้แบบทดสอบของ SEEN ยังสามารถอธิบายถึงวัฒนธรรมการทำงาน (Working Culture) ที่เหมาะสมกับผู้ทดสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาความเข้ากันได้ระหว่างผู้ทดสอบกับองค์กรต่าง ๆ

ส่วนในฝั่งของ HR หรือ Recruiter เอง ก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเบื้องหลังภายในระบบของ SEEN เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติและความสามารถของผู้สมัครได้ ผ่านผลรายงานที่มีรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำความรู้จักและเข้าใจถึงความสามารถและทักษะที่มีของผู้สมัครพนักงานได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าผู้สมัครที่เลือกมานั่น “ใช่” ต่อองค์กรของคุณมากที่สุด

โดยที่แพลตฟอร์มของ SEEN ออกแบบมาโดยคำนึงถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience) เพื่อให้ตลอดการใช้งานผู้ใช้ทั้งในฝั่งของผู้ทำแบบทดสอบ และฝั่งของ HR หรือ Recruiter ที่เข้าใช้งานภายในระบบแพลตฟอร์มของ SEEN สามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย ได้รับความเพลิดเพลินที่ไม่เหมือนกับการสอบคัดเลือก และได้รับประสบการณ์แบบที่ไม่เหมือนใครในค้นหาตัวเอง การคัดเลือกและรับสมัครพนักงาน รวมถึงการทำความเข้าใจพนักงานที่มีอยู่ในองค์กร

 

SEEN เหมาะสมกับใคร

ผู้เริ่มต้นทำงาน (First Jobber) ที่กำลังมองหางานแรกเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงาน ที่อยากทำความรู้จักและทำความเข้าใจตนเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ถึงบุคลิกภาพ จุดแข็ง ข้อจำกัดในการทำงาน รวมไปถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อให้สามารถสมัครงานได้ตรงกับความต้องการและได้ร่วมงานกับองค์กรที่เข้ากันได้กับตนเอง

HR/Recruiter ที่กำลังมองหาพนักงานใหม่จากผู้สมัครจำนวนมาก SEEN เป็นตัวช่วยในการทำความรู้จักและเข้าใจผู้สมัครเหล่านั้นให้มากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับ HR/Recruiter ในการตัดสินใจ และความแม่นยำในการรับสมัครพนักงานให้ตรงกับตำแหน่งงานที่มองหาอยู่ ลดความเสี่ยงในการเจอคนที่ไม่ใช่และไม่สามารถเข้ากันได้กับองค์กรของคุณ

หัวหน้างาน ที่ต้องบริหารทีมที่มีลูกน้องจำนวนมาก ซึ่งแต่ละคนมีบุคลิกและลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน หากหัวหน้างานเข้าใจธรรมชาติของการทำงานของเขา สามารถมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถของพนักงาน “Put the right man on the right job” ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย โดยหัวหน้างานและองค์กรได้รับผลงานที่มีประสิทธิภาพ ส่วนลูกน้องพนักงานได้ทำงานที่ตรงความสามารถ สามารถส่งมอบงานได้อย่างเหมาะสมและมีความสุขในการทำงาน

องค์กร ที่กำลังมองหาพนักงานใหม่ที่เข้ากับได้กับบริบทการทำงานและวัฒนธรรมขององค์กร หรือองค์กรที่ต้องการทดสอบความสามารถของพนักงานเดิมในองค์กร เพื่อให้สามารถพัฒนาแนวทางส่งเสริมความสามารถในการทำงานของพนักงานที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงานทุกคน


ดังนั้น หากคุณต้องการทำความรู้จักและทำความเข้าใจความสามารถและบุคลิกภาพของตนเอง หรือคุณกำลังมองหาพนักงานใหม่ “ที่ใช่” ต่อตำแหน่งและองค์กรมากยิ่งขึ้น SEEN สามารถช่วยคุณได้ ลองเลยแล้วคุณจะพบกับประสบการณ์ใหม่ในการทำความรู้เข้าใจตนเอง หรือมองหางานที่ใช่ในการคัดเลือกรับสมัครพนักงานที่สนุกและไม่เหมือนใครผ่าน SEEN โดย BASE Playhouse อย่าพึ่งเชื่อหากคุณยังไม่ได้มาลองด้วยตัวเอง

 

รายการอ้างอิง

NERIS Analytics Limited. (2023). 16 personalities บุคลิกภาพประเภทต่าง ๆ. https://www.16personalities.com/th

OECD. (2023). Conceptual learning framework: Attitudes and Value for 2030. https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/attitudes-and-values/

The Narrative Enneagram. (2023). EXPLORE THE ENNEAGRAM. https://www.narrativeenneagram.org/explore-the-enneagram/

Urbinner. (2022). MBTI แบบทดสอบบุคลิกภาพ 16 แบบคืออะไร? มีทฤษฎีมาจากที่ไหน?. https://www.urbinner.com/post/what-is-mbti

Author

SEEN

SEEN

แพลทฟอร์มที่ช่วยเปิดเผยคนที่ใช่สำหรับองค์กรคุณ ผ่านการสะท้อนความสามารถ ตัวตน และความเข้ากันกับองค์กรของคุณ ด้วยบททดสอบที่แม่นยำและตรงจุด
SEEN

SEEN

แพลทฟอร์มที่ช่วยเปิดเผยคนที่ใช่สำหรับองค์กรคุณ ผ่านการสะท้อนความสามารถ ตัวตน และความเข้ากันกับองค์กรของคุณ ด้วยบททดสอบที่แม่นยำและตรงจุด
SEEN

SEEN

แพลทฟอร์มที่ช่วยเปิดเผยคนที่ใช่สำหรับองค์กรคุณ ผ่านการสะท้อนความสามารถ ตัวตน และความเข้ากันกับองค์กรของคุณ ด้วยบททดสอบที่แม่นยำและตรงจุด

More To Explore