fbpx

ข้อกำหนดการใช้บริการ
เว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN

ข้อกำหนดการใช้บริการเว็บไซต์ฉบับนี้ (ข้อกำหนด) เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการ https://seenability.co (เว็บไซต์) ระหว่าง  บริษัท เบส ออน ทรู อะบิลิตี้ จำกัด (SEEN) แก่ บุคคล องค์กร บริษัท ห้างร้าน หรือบุคคลผู้ที่ต้องการวัดทักษะพนักงาน ผู้สมัครงาน ผู้เข้าร่วมโครงการและอื่นๆในลักษณะเดียวกัน (ผู้ใช้บริการ)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือคุณสมบัติของตนเอง หรือต้องการเข้าร่วมการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือคุณสมบัติเพื่อเข้าทำงาน เข้าร่วมโครงการ หรือผ่านการคัดเลือกเข้าทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้งานได้ในลักษณะเดียวกัน หรือไม่ว่าด้วยวิธีการก็ตาม จะถือว่าผู้ใช้บริการได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อกำหนดนี้ทุกประการนับแต่วันที่มีผลใช้บังคับ 

1. คำนิยาม
“ระบบ SEEN” หมายถึง ระบบประเมินความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติของบุคคล ดังนี้

 1. Intelligent Fitting Algorithm คือ เทคโนโลยีคำนวณและประเมินทักษะ การทำงาน รวมถึงสามารถตรวจจับความเข้ากันขององค์กรและตัวตนของผู้สมัครเพื่อให้ตรงทั้ง ตำแหน่งงาน และ Culture ขององค์กร
 2. SEEN Spectrum & SEEN Footprint คือ แบบทดสอบที่จะประเมินทั้งด้าน Essential Skill และ Culture ที่ผู้สมัครมี ซึ่งจะถูกวัดค่าเป็นข้อมูลว่า ผู้ทดสอบมีคุณสมบัติที่พึงมีหรือไม่
 3. Data – Driven Talent Recognition System (TRS) คือระบบจัดการข้อมูล Talent Candidates ที่สามารถติดตามกระบวนการทั้ง Recruitment และ Assessment รวมทั้งข้อมูลสมรรถนะ (Competency Profile) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด


“ผู้ขอประเมิน”
หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงบริการเว็บไซต์เพื่อขอประเมินความสามารถหรือ คุณสมบัติของผู้ถูกประเมินผ่านระบบ SEEN โดยผู้ขอประเมินได้ขอความยินยอมให้ประเมินผู้ถูกประเมินล่วงหน้าแล้วหรือหมายถึงผู้ถูกประเมินในกรณีที่ขอให้ประเมินตนเอง

“ผู้ถูกประเมิน” หมายถึง บุคคลใด ๆ ที่เข้าถึงบริการเว็บไซต์เพื่อให้สัมภาษณ์หรือทำแบบทดสอบผ่านทางระบบ SEEN ตามที่ได้ยินยอมให้ประเมินไว้กับผู้ขอประเมินแล้ว อนึ่ง ในทันทีที่ผู้ถูกประเมินได้เข้าสู่ระบบ SEEN เพื่อทำการประเมินแล้ว ให้ถือว่า ผู้ถูกประเมินได้ให้ความยินยอมในการประเมินทุกประการ ไม่ว่าจะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความยินยอมกับผู้ขอประเมินหรือไม่ก็ตาม

“ผู้ใช้บริการ” หมายถึง ผู้ขอประเมินและ/หรือผู้ถูกประเมิน ตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดนี้

“ข้อมูลที่เป็นความลับ” หมายถึง

 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ SEEN ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์และจัดทำ ระบบ SEENรวมถึงรหัสต้นฉบับ (source code) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
 2. ข้อมูลของผู้ใช้บริการ
 3. บทสนทนาของผู้ถูกประเมินกับปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) บันทึกภาพและเสียงของผู้ถูกประเมิน
 4. ข้อมูลทางธุรกิจหรือข้อมูลทางเทคนิคของแต่ละฝ่าย รวมถึงเอกสารกำกับโปรแกรม แฟ้มข้อมูล  วัตถุใด ๆ สำหรับการสัมภาษณ์หรือการทดสอบ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับแผนผังของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบแผน ต้นทุน ราคา  ชื่อ สภาพทางการเงิน แผนการตลาด โอกาสทางธุรกิจ บุคคลากร งานวิจัยและพัฒนา หรือองค์ความรู้ที่ผู้ให้ข้อมูลกำหนดให้เป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีเจ้าของ หรือผู้รับข้อมูลได้รู้หรือควรจะรู้ว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับหรือมีเจ้าของ
 5. ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อผูกพันทางกฎหมายต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะระหว่าง SEEN กับผู้ใช้บริการและระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเอง


“ข้อมูลของผู้ใช้บริการ” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการส่งเข้าสู่บริการ เว็บไซต์ หรือระบบ SEEN เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครสมาชิก ลงทะเบียน ขอประเมินความสามารถหรือคุณสมบัติของบุคคล ให้สัมภาษณ์หรือทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ โดยผู้ใช้บริการจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และ ผลประโยชน์ในข้อมูลของผู้ใช้บริการทั้งหมด และข้อมูลของผู้ใช้บริการจะได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการใช้บริการเว็บไซต์ของ SEEN ด้วย

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตรการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คำขอจดทะเบียนใด ๆ สำหรับการขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาข้างต้น ลิขสิทธิ์ องค์ความรู้ ชื่อทางการค้า หรือชื่อทางธุรกิจ สิทธิใด ๆ ในภูมิลักษณะของชิปซิลิคอน และสิทธิหรือหน้าที่อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะสามารถจดทะเบียนในประเทศใด ๆ ได้หรือไม่ก็ตาม

“เหตุจำเป็น” หมายถึง เหตุสุดวิสัยตามกฎหมายไทย รวมถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่ SEEN ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น กรณีเครือข่ายหรือระบบล่มหรือหยุดชะงัก อินเทอร์เน็ตหรือการติดต่อสื่อสารหยุดชะงัก เป็นต้น

“วันที่ผลใช้บังคับ” หมายถึง วันที่ SEEN ยอมรับการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนของ ผู้ใช้บริการแล้ว  

2. ขอบเขตการให้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN
2.1 SEEN จะให้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN แบบทั่วโลกแก่ผู้ใช้บริการแบบไม่ผูกขาด เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือคุณสมบัติผ่านทางระบบ SEEN หรือตามที่ SEEN อนุญาตให้กระทำได้โดยประการอื่นเท่านั้น 
2.2 เมื่อผู้ขอประเมินสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนการเข้าถึงระบบ SEEN แล้ว ผู้ขอประเมินจะสามารถขอประเมินความสามารถของผู้ถูกประเมินผ่านทางระบบ SEEN ต่อไป 
นอกจากนั้น ผู้ถูกประเมินรับทราบว่า ในขณะที่ผู้ถูกประเมินให้สัมภาษณ์หรือทำแบบทดสอบ ผ่านระบบ SEEN ผู้ถูกประเมินจะต้องใช้บริการแต่เพียงลำพัง และจะไม่ชักชวนหรือยินยอมให้บุคคลใด ๆ เข้าร่วมหรือปรากฏตัวในระหว่างการใช้ระบบ SEEN ตลอดจน จะไม่ถ่ายภาพนิ่งหรือบันทึกภาพและเสียงของตน ตลอดจนเผยแพร่หรือแบ่งปันภาพและเสียงดังกล่าวด้วยวิธีการหรืออุปกรณ์ ใด ๆ ในขณะใช้ระบบ SEEN ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SEEN ก่อน หากผู้ถูกประเมินไม่ปฏิบัติตาม ผู้ถูกประเมินอาจต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา 
2.3 ผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการดังต่อไปนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งมีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ SEEN ดังนี้

 1. แก้ไข คัดลอก หรือลงข้อมูล บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN หรือสร้างงานต่อเนื่องใด ๆ จากบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN อนุญาตให้ใช้สิทธิ ขาย  ให้เช่าโอน มอบหมาย เสนอ ให้บริการ แสดง เปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยประการอื่น หรือทำให้ บุคคลภายนอกสามารถใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ได้ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดนี้
 2. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ทำโครงร่าง จำลอง ถอดส่วนประกอบ หรือแยกส่วนประกอบส่วนใด ๆ ของบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ซึ่งรวมถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใด ๆ ที่ SEEN ใช้ในการให้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่ใช้บังคับโดยชัดแจ้งเท่านั้น
 3. เข้าถึงบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ในเชิงพาณิชย์ หรือ
 4. คัดลอกคุณลักษณะเฉพาะ การทำงาน การรวมเข้าด้วยกัน การต่อประสาน หรือข้อมูลรูปภาพของบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดย ชัดแจ้งจาก SEEN ก่อน


2.4 ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจดีว่า SEEN สงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN หรือบริการใด ๆ ที่จัดไว้ให้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยเหตุผลอันสมควร โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN หรือตามที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเหตุจำเป็น ซึ่ง SEEN สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่จำต้องแจ้งผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

3. ระยะเวลาและการต่ออายุ 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ จะมีผลนับจากวันที่มีผลใช้บังคับเป็นต้นไปจนกว่า SEEN จะตอบรับการยุติการใช้งานของผู้ใช้บริการตามที่ได้แจ้งผ่านเว็บไซต์ของ SEEN ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะกลับมาใช้บริการเว็บไซต์ของ SEEN อีกครั้ง ผู้ใช้บริการสามารถสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเข้าใช้บริการเว็บไซต์ใหม่ และต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่มีผลใช้บังคับในวันที่สมัครสมาชิกหรือลงทะเบียนเข้าใช้นั้น

4. ค่าบริการและวิธีการชำระเงิน 
4.1 SEEN จะเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการใช้บริการระบบ SEEN ตามข้อกำหนดนี้จากผู้ขอประเมินในอัตราที่กำหนดและประกาศไว้ในบริการเว็บไซต์ หรืออัตราอื่นใดตามที่ SEEN กับผู้ขอประเมินได้ตกลงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะ 
ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด (ถ้ามี) 
4.2 ในเวลาใด ๆ ที่ผู้ขอประเมินประสงค์จะใช้ระบบ SEEN ผู้ขอประเมินจะต้องแจ้งความประสงค์ที่ต้องการให้แก่ SEEN ทราบผ่านทางบริการเว็บไซต์ เพื่อให้ SEEN ประเมินค่าบริการ และส่งใบเสนอราคาให้           ผู้ขอประเมินพิจารณาและอนุมัติก่อนทุกครั้ง 
อนึ่ง เมื่อ SEEN ได้รับใบเสนอราคาที่ลงนามอนุมัติแล้ว SEEN จะส่งใบแจ้งหนี้ให้ผู้ขอประเมินชำระ ค่าบริการตามรายละเอียดและภายในวันที่กำหนดไว้ในใบแจ้งหนี้นั้น ก่อนการเปิดให้ใช้ระบบ SEEN ต่อไป 
4.3 ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN หรือ มีการปรับเปลี่ยนค่าบริการสำหรับการใช้งานบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN หรือกระบวนการชำระเงินต่าง ๆ SEEN จะประกาศให้ทราบผ่านบริการเว็บไซต์ 
4.4 ผู้ขอประเมินรับทราบว่า SEEN จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้รับมาแล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วนให้แก่ผู้ขอประเมินไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม 

5. บัญชีผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย และหน้าที่ของผู้ใช้บริการ 
5.1 เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยในระหว่างการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ผู้ใช้บริการจะต้องระบุชื่อผู้ใช้ รหัสนิติบุคคล (ถ้ามี) และรหัสผ่าน (ข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งาน) สำหรับการเข้าถึง และการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ภายใต้ข้อกำหนดนี้ 
5.2 ผู้ใช้บริการจะต้องรักษาความลับของข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งานเอง นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งานไม่ว่าการกระทำนั้น ๆ จะเกิดจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่ ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการหรือบุคคลที่ไม่ได้รับมอบอำนาจด้วยและผู้ใช้บริการตกลงแจ้งให้ SEEN ทราบในทันทีที่ ผู้ใช้บริการทราบว่ามีการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN หรือใช้ข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมีการฝ่า ฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ เกิดขึ้น 
5.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ปฏิบัติผิดกฎหมายไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา ที่เกี่ยวกับบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN และจะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ใช้บริการ เว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
 2. ส่ง ประกาศ จัดเก็บ ส่งเสริม หรือถ่ายทอดบริการที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดหรือลามกอนาจาร
 3. ใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ในลักษณะใด ๆ ที่สามารถก่อความเสียหาย ทำให้ใช้งานไม่ได้ สร้างปัญหาให้ ทำให้ด้อยค่า หรือรบกวนการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ของผู้ใช้บริการรายอื่น
 4. บรรจุหรือแจกจ่ายแฟ้มข้อมูลโดยประการใด ๆ ที่มีไวรัสหรือซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมใด ๆ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับการปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็ปเล็ต อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้งานได้ในลักษณะเดียวกัน
 5. แทรกแทรงหรือขัดขวางเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN 
 6. ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมใด ๆ เพื่อแทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN
 7. พยายามที่จะเข้าถึงบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN หรือบริการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดไว้ให้ผ่านบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN หรือแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ บัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN โดยการเจาะเข้าไป ขุดรหัส หรือโดยวิธีการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาต
 8. กระทำการอื่นใดที่สามารถส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายเชิงลบต่อบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN หรือชื่อเสียงของ SEEN
 9. โน้มน้าว ให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนบุคคลใด ๆ ให้กระทำ การใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น


5.4 ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลของผู้ใช้บริการซึ่งจัดเก็บและปรากฏอยู่ในบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN 

6. การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
6.1 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า SEEN เป็นเจ้าของสิทธิทั้งปวงในทรัพย์สินทางปัญญาที่ปรากฏในบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN 
6.2 บรรดาข้อมูลทางสถิติและผลรวม บทสรุปที่ได้รับจากการให้บริการเว็บไซต์หรือการใช้ระบบ SEEN รวมถึงจำนวนของบันทึกรายการที่อยู่ในบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN จำนวนและประเภทของธุรกรรม การจัดเรียง และรายงานที่ประมวลผลได้ในบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN และผลการปฏิบัติการของบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN จะตกเป็นของ SEEN 
6.3 SEEN ขอสงวนสิทธิ์ในการพัฒนาบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการจำกัดสิทธิของ SEEN ในการขาย ให้สิทธิ ถ่ายหรือโอนสิทธิและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งปวงที่มีในบริการเพิ่มเติมแก่บุคคลใด ๆ 
6.4 SEEN หรือผู้ใช้บริการอาจจะต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งหรือทางอาญาต่ออีกฝ่ายหนึ่ง หาก SEEN หรือผู้ใช้บริการฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่งของข้อกำหนดนี้

7. ข้อจำกัดความรับผิด
SEEN ไม่รับประกันและ/หรือรับรองว่า

 1. บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN จะเป็นไปตามความพึงพอใจหรือวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ
 2. บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN จะปฏิบัติการโดยปราศจากการแทรกแซง  ข้อผิดพลาด หรือการหยุดชะงัก
 3. บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN หรือระบบงานเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล (Cloud Computing) หรือเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN จะปราศจากไวรัส และ/หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
 4. บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ที่ได้ให้แก่ผู้ใช้บริการปราศจากข้อผิดพลาดในเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลประกอบใด ๆ เกี่ยวกับการใช้
 5. บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN จะสร้างมูลค่าเพิ่ม ชื่อเสียง รายได้ หรือกำไรจากการใช้บริการดังกล่าวให้กับผู้ใช้บริการ
 6. บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN จะให้ผลการประเมินที่ถูกต้องแม่นยำ หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อย่างเคร่งครัด หรือเนื่องจากสภาพแวดล้อม หรือมีปัจจัยอื่นใดที่ SEEN เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการดังกล่าว
 7. SEEN หรือผู้ใช้บริการไม่จำต้องรับผิดในค่าเสียหายพิเศษที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
 8. ข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้นำเข้าสู่ระบบ SEEN เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลนั้น ๆ ด้วยตนเอง


8. การรักษาความลับ 
SEEN หรือผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจดีว่า บรรดาข้อมูลใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN เป็นความลับหรืออาจเป็นความลับทางการค้า ดังนั้น SEEN หรือผู้ใช้บริการจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อความลับดังกล่าวของอีกฝ่ายหนึ่ง เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายนั้นว่าให้กระทำได้ หรือเป็นการตามปฏิบัติตามกฎหมาย

9. การยุติการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN
9.1 SEEN หรือผู้ใช้บริการมีสิทธิยุติการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ก็ต่อเมื่อ SEEN หรือผู้ใช้บริการได้แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ยุติการใช้บริการตามวรรคแรก SEEN ตกลงคืนค่าบริการให้กับผู้ใช้บริการตามสัดส่วนภายใน 30 วัน อย่างไรก็ตาม หาก SEEN หรือผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อกำหนดฉบับนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดทำให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายแล้ว SEEN หรือผู้ใช้บริการมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากอีกฝ่ายได้ด้วย
9.2 ในวันที่การให้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม SEEN อาจยกเลิกข้อมูลแสดงตัวผู้ใช้งานของผู้ใช้บริการ ลบแฟ้มข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการหรือมีสิทธิดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับ (SEEN) ก็ได้ และห้ามมิให้เข้าถึงแฟ้มข้อมูลนั้น หรือบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ในวันที่การสิ้นสุดมีผลใช้บังคับในทันที 

10. ข้อกำหนดทั่วไป
10.1 SEEN มีสิทธิตรวจสอบการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ได้ตามที่ SEEN เห็นสมควร
10.2 ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนสิทธิตามข้อกำหนดนี้ให้กับบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก SEEN 
10.3 SEEN อาจแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดนี้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการมีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อกำหนดเป็นครั้งคราว หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าว ผู้ใช้บริการอาจหยุดใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN โดยปฏิบัติตามข้อ 10.1 
10.4 หากข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งไม่มีผลใช้บังคับ ข้อกำหนดส่วนที่เหลือจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป 
10.5 กรณีที่ SEEN หรือผู้ใช้บริการไม่ใช้สิทธิหรือผ่อนผันผ่อนเวลาการใช้สิทธิข้อใดข้อหนึ่งในข้อกำหนดนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าวในอนาคตด้วย 
10.6 กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับตามข้อกำหนดฉบับนี้ 
10.7 ภาษาไทยเป็นภาษาที่ใช้ตามข้อกำหนดฉบับนี้

11. การติดต่อ SEEN 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง SEEN ตกลงดูแลและบำรุงรักษาบริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ตามขั้นตอนและวิธีการที่ SEEN กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการประสบกับปัญหาหรือข้อขัดข้องใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์และ/หรือระบบ SEEN ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งปัญหาหรือข้อขัดข้องนั้นมายังช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
บริษัท เบส ออน ทรู อะบิลิตี้ จำกัด 
เลขที่ 719 อาคารมิ้นท์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ 422 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-0778660
อีเมล [email protected]